Bugün kandil mi? 6 Mart kandil mi? 6 Mart hangi kandil? Bugün Berat Kandili mi? Berat Kandili ne zaman 2023?

Mübarek üç ayların ikinci ayı olan Şaban-ı Şerif’te Berat Kandili bulunmaktadır. Müslümanların merak ettikleri arasında ise Bugün kandil mi? 6 Mart kandil mi? Bugün Berat Kandili mi? Berat Kandili ne zaman 2023?

Bugün kandil mi? 6 Mart kandil mi? 6 Mart hangi kandil? Bugün Berat Kandili mi? Berat Kandili ne zaman 2023?
Yayınlama: 06.03.2023
A+
A-

Berat Kandili ne zaman sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Müslüman dünyası için önemli gün ve geceler arasında bulunan Berat Kandili‘nin tarihi merak ediliyor. Peki, Berat Gecesi ne zaman? Berat Kandili ne zaman, hangi gün? 2023 Berat Kandili tarihi!

BUGÜN KANDİL Mİ?

2023 yılında Berat Kandili 6 Mart Pazartesi gününe denk gelmektedir.

BERAT KANDİLİ’NİN ÖNEMİ NEDİR?

Berat (Berâet), Arapça’da temize çıkma anlamına gelir. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle de Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir. Hazreti Muhammed, şöyle buyuruyor;”Şaban ayının 15’inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve ‘Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim’ buyurur.”

Bugün kandil mi? 6 Mart kandil mi? 6 Mart hangi kandil? Bugün Berat Kandili mi? Berat Kandili ne zaman 2023?

BERAT GECESİ NEDİR?

Berat Arapça berâe/berâet kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Berâet, “iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması” anlamına gelir. Şâbanın on beşinci gecesinde müslümanların Allah’ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umularak bu geceye Berat gecesi denmiştir. Berat gecesi için Arapça eserlerde “şâbanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak gecesi” mânalarına gelen terkipler kullanılmaktadır.

Berat gecesi müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirilmesi, bu gecede daha fazla ibadet edilmesi âdet halini almıştır. Hz. Peygamber’in, “Allah Teâlâ -rahmetiyle- şâbanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar” buyurduğu rivayet edilmiştir (Tirmizî, “?avm”, 39; İbn Mâce, “İ?ametü’?-?alât”, 191). Diğer bir rivayete göre de Hz. Peygamber, “Şâbanın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!’ der” buyurmuştur (İbn Mâce, “İ?ametü’?-?alât”, 191). Ancak eserlerinde bu hadislere yer veren Tirmizî ve İbn Mâce, bunların sened yönünden zayıf olduğuna da işaret etmektedirler. Bir kısım âlimlerin, kıblenin Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’dan Mekke’deki Kâbe istikametine çevrilmesinin hicretin ikinci yılında Berat gecesinde vuku bulduğunu kabul etmeleri de geceye ayrı bir önem kazandırmaktadır.

Bugün kandil mi? 6 Mart kandil mi? 6 Mart hangi kandil? Bugün Berat Kandili mi? Berat Kandili ne zaman 2023?

Bu rivayetlerle, Hz. Peygamber’in şâban ayına ve özellikle bu ayın on beşinci gecesine ayrı bir önem vererek onu ihya ettiğine dair diğer rivayetleri göz önüne alan bazı âlimler bu geceyi namaz kılarak, Kur’an okuyarak ve dua ederek geçirmenin sevaba vesile olacağını, bu geceye mahsus olmak üzere belli bazı ibadet ve kutlama şekilleri ihdas edip âdet haline getirmenin ise dinde yeri bulunmadığını söylemişlerdir. Kaynakların belirttiğine göre Berat gecesine ait özel bir namaz yoktur. Gazzâlî, bu gece her rek’atında Fâtiha sûresinden sonra on bir İhlâs sûresi okunmak suretiyle kılınacak yüz rek’at veya her rek’atında Fâtiha’dan sonra yüz İhlâs okunan on rek’at namazın çok sevap olduğuna dair bir rivayet naklettiği halde (İ?yâ?, I, 203), İ?yâ?ü ?ulûmi’d-dîn’deki hadisleri tenkide tâbi tutan Zeynüddin el-Irâki (a.g.e., I, 203, dipnot 1) ile Nevevî bunun aslının olmadığını söylemişlerdir. Bu namazın bir bid’at olduğunu kaydeden Nevevî, bu konuda ?utü’l-?ulûb ve İ?yâ?ü ?ulûmi’d-dîn’de geçen rivayete aldanılmaması gerektiğini söylemekte (el-Mecmû?, IV, 56), Ali el-Karî de bu rivayetin uydurma olduğunu belirterek Berat gecesi namazının 400 (1010) yılından sonra Kudüs’te ortaya çıktığını kaydetmektedir (el-Esrârü’l-merfû?a, s. 462). Bu namazın ilk defa 448 (1056) yılında Kudüs’te Mescid-i Aksâ’da kılındığına ve zamanla yaygınlık kazanarak sünnet gibi telakki edildiğine dair bir rivayet de nakledilmektedir (Ali Mahfûz, s. 288). Ancak Fâkihî’nin (ö. 272/885’ten sonra) Mekkeliler’in bu geceyi Mescid-i Harâm’da ihya ettiklerine ve bazılarının 100 rek’atlı bir namaz kıldığına dair rivayeti (bk. A?bâru Mekke, III, 84) dikkate alınırsa bu namazın daha önceden de kılındığını söylemek mümkündür.

Duhân sûresinde (44/3) Kur’an’ın “mübarek bir gecede” nâzil olduğu ifade edilmektedir. İslâm âlimlerinin çoğunluğuna göre burada işaret edilen gece Kadir gecesidir. Çünkü diğer âyetlerde Kur’an’ın ramazan ayında (el-Bakara 2/185) ve Kadir gecesinde (el-Kadr 97/1) indirildiği belirtilmektedir. Tâbiîn âlimlerinden İkrime’nin de dahil olduğu bir grup âlim ise Duhân sûresindeki âyetle Berat gecesine işaret edildiği kanaatindedirler. Bu takdirde Kur’an’ın tamamının Berat gecesi levh-i mahfûzdan dünya semasına indiği, Kadir gecesinde de âyetlerin peyderpey inmeye başladığı şeklinde bir yorum ortaya çıkmaktadır. Nitekim bazı müfessirler bu görüşü benimsemişlerdir (bk. Elmalılı, V, 4293-4295).

Berat gecesinin fazileti ve ihyası ile ilgili müstakil risâleler yazılmıştır (meselâ bk. Keşfü’?-?unûn, II, 1591-1592; Îzâ?u’l-meknûn, I, 108; İslâm dünyasında Berat gecesinin kutlanışıyla ilgili olarak bk. KANDİL).

2023 AYLAR VE KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

• Üç aylar, 2022 yılında Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat günü başlayacak.

• 3 Şubat PERŞEMBE : REGAİB KANDİLİ

• 27 Şubat PAZAR: MİRAC KANDİLİ

• 17 Mart PERŞEMBE:BERAT KANDİLİ

• 7Ekim CUMA: MEVLİD KANDİLİ

• 2022 Ramazan Bayramı

• 1Mayıs PAZAR: AREFE

• 2Mayıs PAZARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

• 3Mayıs SALI: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

• 4Mayıs ÇARŞAMBA: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

• 2022 Kurban Bayramı

• 8Temmuz CUMA: AREFE

• 9Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

• 10 Temmuz PAZAR: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

• 11 Temmuz PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

• 12 Temmuz SALI: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

sonbasin.com / haberler.com

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

betnis giriş
betnis
yakabet giriş